Başlık : ZONTA İNTERNATİONAL BURS DUYURUSU
Tarih : 27.02.2019

 

 

zonta lnternational, ABD'de 100 yrl once kurulmu5 kadtnrn toplumdaki yerini giiglendirmeyi amaclayan
bir siviltoplum drguttidiir.Turkiye'de de zonta i5 ve Meslek Kadrnlarl DerneEiolarak iiniversiteli klz
6Erencilere ve zonta lniernational'tn dunya gaptnda siirdurdiiEu galrgmalara maddi ve manevi destek
saElamaktadrr.
size zonta lnternationa l'tn 2019 yrlt iginde teknoloji dahnda iiErenim g6ren baSarlll ve meslekte yuksek bir
hedef belirlemig krz 6!rencilere vereceEi wlT-womenin Technology bursu hakklnda bilgi vermek
istiyoruz.
Teknoloji dahnda e!itim goren veya Sormut,sahada iist0n baSarl gdstermi$ her yaSta genE klz bursiyer
adayr olabilir.
Zl her b,6lgeden segilmi' bir adaya 2000.-ABD dolarl ve 32 adaytn arastndan segilen 6 adaya da 8000'-er
ABD dolarr t diil verecektir.
Adaylar www.zonta.ors sayfastndan

 Zonta International, ABD 'de 100 yıl önce kurulmuş kadının toplumdaki yerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür. Türkiye'de  de Zonta İş ve Meslek Kadınları Derneği olarak üniversiteli kız öğrencilere ve Zonta International'ın dünya çapında sürdürdüğü çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamaktadır.

Teknoloji dalında eğitim gören ve görmüş, sahada üstün başarı göstermiş her yaşta genç kız bursiyer adayı olabilir. ZI her bölgeden seçilmişbir adaya 2000.-ABD doları ve 32 adayın arasından 6 adaya da 8000.er ABD doları ödül verilecektir.

Adaylar www.zonta.org sayfasından WIT bursuyla ilgili bilgi alabilirler ve ekte başvuru formuna ulaşabilirler.

İlgili dökümanlar